Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

 

Cílem projektu je na stepních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin.

 

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

Projekt je podpořen z Finančního mechanismu Norska 2014–2021 v rámci Výzvy SGS-1 Rondane.

Projekt bude realizován průběžně v letech 2021–2024.

Konečným příjemcem je Český svaz ochránců přírody. Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP. má na starosti organizační zajištění projektu.

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády (provozovatel Lamacentra) je spolu se dvěma dalšími pozemkovými spolky partnerem na projektu. Rolí PSH je vykonávání praktické péče o přírodu – práce v terénu na Hádech.

 

Plánované aktivity PSH:

  • kosení travních porostů
  • výřez náletových dřevin
  • následné odstranění výmladků
  • odstranění invazních druhů rostlin (trnovník akát, topol kanadský, celík kanadský)
  • vybudování úkrytů pro živočichy (hmyzí domky)
  • udržování políčka vzácných plevelů

 

Podrobnosti z průběhu realizace projektu viz web Pozemkového spolku Hády.

  

 

 

www.sfzp.cz/norskefondy     www.norskefondy.cz      www.eeagrants.org