Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství (2014 - 2016)

Naše organizace, ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, je partnerem hlavního realizátora, jímž je Rezekvítek, z.s., v projektu "Spojme síly, vraťme Brněnské přírodě její bohatství" (2014-2016) podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v ramci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Projekt jsme zahájili v srpnu roku 2014 a poběží až do dubna roku 2016.

 

Vytvořili jsme jej se třemi cíly:

1) pomoci přírodě v lomu Hády a jeho okolí - nejen zachovat biodiverzitu tohoto jedinečného území, ale pracovat na jejím rozvoji a stabilizaci cenných teplomilných  společenstev i druhotných společenstev v revitalizovaných částech lomu.

2) vzdělávání, výchova a osvěta cílových skupin projektu v oblasti poznávání biodiverzity a cenných součástí přírody především Hádů, a také v oblasti ochrany přírody a krajiny.

3) aktivně zapojit cílové skupiny projektu do ochrany přírody a péče o ni, podpořit jejich pozitivní vztah k přírodě a snad i touhu trávit v ní více času.

Cílovou skupinou projektu jsou:

- žáci a pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ v Jihomoravském kraji
- veřejnost
- děti a dospělí s poruchou autistického spektra

Cíle projektu naplňujeme realizací následujících aktivit:

 

1. Čtyři roucha přírody (dlouhodobý školní projekt pro MŠ)

Cílem první aktivity, jejíž cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové MŠ, je seznámit děti s pestrostí a proměnami přírody v průběhu roku a potřebou její ochrany. Pedagogům pomoci s rozšířením a zatraktivněním environmentální výchovy pro děti MŠ.

Vytvoříme modelový školní projektpro děti z MŠ na téma proměny v přírodě ve čtyřech ročních obdobích. V projektu se bude prolínat environmentální výchova s prvky zážitkové pedagogiky a součástí budou také praktické činnosti zaměřené na obnovu extenzivního sadu.

 

 


 


 

 

A jak vše probíhalo?

Podzim. Děti se sešli v Lamacentru, kde se dozvěděli, že na Hádech žije v poslední zdejší oskeruši osamělá víla Oskeruška. Oskeruška prosí děti, jestli by jí nepomohly a nevysadily další stromečky, ze kterých by se zrodily další víly. A sešly se u nás samé hodné děti, takže se všechny společně daly do díla a činily se, aby splnily úkoly a vysloužily si vše potřebné pro sázení. Díky jejich píli vznikl u Lamacentra celý oskerušový sad.

Zima a jaro. Během následujích měsíců si víla s dětmi z mateřinek dopisovala. Psala jim o tom, jaké to teď na Hádech je, co se kolem ní děje a jak se příroda mění. Taky dětem posílala různé pomůcky (vyrobené Rezekvítkem), se kterými děti ve školkách pracovaly a tvořily. Taky pilně vyráběly šaty pro svou vílu, aby ji v létě, až se s ní setkají, mohly překvapit dárkem.

Léto. A konečně přišel červen. Měsíc, kdy se děti setkají se svou vílou, vílou zrozenou z jejich vysazeného stromečku. Všechny oskerušky zimu zdárně přežily a děti se mohly přesvědčit, že i o kus povyrostly. Když si písničkou přivolaly svoji vílu, předaly jí šaty a strávily pak spolu zbytek dne. Společně tak zavzpomínaly na celý uplynulý rok a zopakovaly si, co se všechno naučily. Nakrmily a pohladily i všechna zvířátka v Lamacentru. Krásný den to byl.

A nakonec jsme uspořádali výstavu šatů pro vílu. Šatů, které děti a paní učitelky tvořily po celý školní rok. "Ušily" je z přírodních materiálů, které příroda v různých ročních obdobích nabízí. Uplatnilo se na nich kvítí, barevné listí, různé sušené plody, dokonce i sněhové vločky. Vznikla krásná výtvarná díla. Šaty byly vystaven v Lamacentru Hády v době od 7. do 31. 7. 2015 a veřejnost si je mohla prohlédnotu vždy v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. 

Podrobnou metodiku k celé aktivitě si můžete pročíst zde: http://www.rezekvitek.cz/soubory/ctyri-roucha-prirody-pro-web--f5899.pdf

 

2. Děti obnovují přírodu (sada výukových aktivit pro ZŠ a SŠ)

Cílem druhé aktivity je vzdělat cílovou skupinu, žáky a pedagogy 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků SŠ, v oblasti ochrany a obnovy přírody a krajiny a biodiverzity, aktivně je do ochrany a obnovy zapojit a tím v nich vyvolat pozitivní vztah k přírodě, které sami pomohli.

Vytvoříme pilotní sadu výukových aktivit na téma obnova území dříve znehodnocených těžbou nerostných surovin. Sada bude obsahovat 3 výukové programy (1x interiérový a 2x terénní praktikum).

A jak vše probíhalo?

První program. Za žáky do škol přijel lektor Rezekvítku. Žáci se dozvěděli, jak člověk ovlivňoval přírodu a krajinu v minulosti a jak se jeho vliv měnil od pravěku až do dnešních dnů. Nakonec se třída proměnila v zasedací místnost, kde se rozproudila vášnivá debata mezi zástupci těžařské společnosti, odborníky, zástupci obce, zástupci zájmových organizací a obyvateli nad plánem otevření lomu. Na svou roli se všichni měli čas připravit – dostali k dispozici reálná fakta, různá pro a proti, která si nastudovali, takže pak padal jeden pádný argument za druhým a byla radost sledovat, jak se všichni do své role vžili a bojovali za svou věc.

Druhý program. Tentokrát už žáci vyrazili do terénu. Přímo v hádeckém etážovém lomu se sešli s lektory Lamacentra. Dozvěděli se o historii tohoto území a faktorech, které formovaly zdejší živou a neživou přírodu až do dnešní podoby. Soustava hádeckých lomů je ideálním místem pro vysvětlení jednotlivých typů rekultivace. Program byl nabitý informacemi a opět vedený s maximální snahou o to, aby žáci vše skutečně pochopili a zapamatovali si, ale taky aby to nebyla nuda a den si užili. Takže se přítomní rozdělili do týmů, pomalovali se válečnými barvami a šlo se na to. V průběhu programu si vyzkoušeli mimo jiné, jak se asi cítily rostlinné a živočišné druhy na Hádech, když jim zmizela polovina životního prostoru, a jaké to je pak čelit útokům invazivních druhů. K naší radosti velký ohlas sklidila také praktická podpora vzácných druhů, kdy se mládež mohla vyřádit a ukázat svaly při likvidaci nepůvodního topolu kanadského. Podle toho, jak jednotlivé týmy v průběhu programu pracovaly, vysloužily si krmivo pro zvířata v Lamacentru, kde program končil. A motivace se to ukázala velmi dobrá.

Třetí program. Žáci přijeli podruhé na Hády. Tentokrát se ale zblízka seznámili s živými unikáty zachovalé přírody na jižním svahu pod etážovým lomem. Navštívili také Růženin lom, kde proběhla učebnicová přírodě blízká rekultivace. Sami si mohli zalovit ve zdejších jezírkách síťkami na vodní hmyz a s pomocí krabičkových lup a určovacích klíčů zjistit, co zde žije. Na hraně lomu se z nich stali i malí chemici a ověřovali si, jestli jim nelžeme, když říkáme, že kolem je vápenec. I tentokrát mohli v průběhu programu za plnění úkolů a správné odpovědi vysoutěžit množství krmení pro zvířata v Lamacentru. Ale i tentokrát museli také přiložit ruku k dílu. Například hrabáním posečené trávy, která by vytlačila vzácnější druhy. Nakonec je čekal ještě poslední úkol – zúročit všechny dosavadní nabité zkušenosti, roztočit kola fantazie a navrhnout vlastní rekultivaci vytěženého lomu. Svůj návrh pak každý tým prezentoval ostatním. Když pak všichni zkrmili všechno získané krmení, byl čas se rozloučit. Moc rádi bychom se ale ještě na nějakém programu viděli.

Metodiku k celé aktivitě si můžete pročíst zde: http://lamacentrum.wbs.cz/metodika_dop_web_final.pdf

 

3. Zvířata v novém prostředí (osvětová akce pro ZŠ a veřejnost)

Cílem této aktivity je především vzbudit v cílové skupině (žáci 1.st. ZŠ a veřejnost - rodiny s dětmi) kladný vztah k přírodě a zároveň je zábavnou formou informovat/vzdělat o pestrosti zvířat žijících v lomu Hády. Tématem jednorázové osvětové akce bude poznávání kolem nás žijícíchbživočichů, kteří se šíří samovolně či pomocí člověka do narušeného prostředí.

A jak vše probíhalo?

V týdnu 5.–9. 10. proběhly vzdělávací programy pro celkem 16 tříd, o víkendu pak byly aktivity připraveny pro širokou veřejnost. I přes nepříznivé počasí na akci přišlo více než 250 návštěvníků!  Připravili jsme pět různých stanovišť s aktivitami zaměřenými na pět různých témat - ptáci, opylovači, "ošklivá" zvířátka, prostředí živočichů a pobytové stopy. Že se akce všem líbila, o tom není pochyb. Co všechno si účastníci mohli vyzkoušet? Například těžkou práci včel a ostatních opylovačů, krmení ptáčat v hnízdě, nalézt žížalí vajíčka, určit zvířatům jejich přirozené prostředí, sestrojit funkční krmítko, atd. atd.

Metodiku k celé aktivitě si můžete pročíst zde:  http://lamacentrum.wbs.cz/metodika_zvirata_v_novem_prostredi_2.pdf

 

4. Nedej se, přidej se! (roční volnočasový projekt pro lidi s autismem)

Tato aktivita vychází z potřeb Asociace pomáhající lidem s autismem s cílem rozšířit nabídku svým klientům o volnočasové aktivity zaměřené na environmentální témata. Nedílnou součástí projektu bude obnova přírody v prostorách bývalého lomu např. výsadba vhodných dřevin a následná péče o ně aj. Aktivita bude probíhat formou pravidelných setkání jednou za týden. 

A jak vše probíhalo?

Březen byl v režii Rezekvítku. V jeho klubovně jsme se postupně všichni seznámili a zahráli si první hry.

dubnu už se kroužek přesunul na Hády. A nemohli jsme začít jinak, než hrou na farmáře, aby se všichni seznámili i s našimi zvířátky.

Květen je ve znamení barev, všechno v přírodě roste, zvířátka se činí... I členové kroužku kmitali jako včelky, zalévali kytičky, poznávali listy a mnoho dalšího.

Červen jsme zasvětili ochraně přírody a vyrazili jsme do etážového lomu a do Kavek.

Červenec měl v rukou Rezekvítek a na programu byla dobrodružná výprava za obyvateli našich vod.

srpnu jsme se opět přesunuli do Lamacentra a užili jsme si táboření se vším, co k tomu patří.

Září je ve znamení plodící přírody a schánění zásob na zimu, proto jsme se i my něco o darech přírody naučili.

říjnu jsme učili našeho kozlíka zahradničit, ale také jsme si utloukli máslo.

Od listopadu se vedení programů a tvorba jejich náplně přenesla na Rezekvítek, ale ještě jsme si našli jeden den na speciální akci sázení stromů na Hádech.

Nutno říci, že máme z průběhu kroužku radost. S dětmi s autismem jsme se postupně poznávali a musíme se pochválit, ale podařilo se nám vytvořit takové programy, které děti skutečně zaujaly. Vyzkoušely si u nás spoustu věcí, které nikdy nezažily a také naše zvířata se ukázala být pro mnohé významnou motivací. Rádi bychom v nastaveném režimu kroužku pokračovali.

Metodiku k celé aktivitě si můžete pročíst zde: http://lamacentrum.wbs.cz/metodika_autisti_web_final.pdf

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejna a Norska v rámci EHP fondů.      

Část aktivity Čtyři roucha přírody byla podpořena jako projekt Výsadba sadu s dětmi z mateřských škol. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a společnosti Reda.

www.nadacepartnerstvi.cz a www.reda.cz