Projekt EHP-CZ02-OV-1-043-2015

Ochrana našich nejohroženějších biotopů -
- mokřadů a stepí -
- prostřednictvím pozemkových spolků

únor 2015 - duben 2016

Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt bude v následujících čtrnácti měsících realizovat Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu je management padesáti vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády - partner projektu

Naše organizace se od února 2015 stala jedním z partnerů při realizaci tohoto projektu. Jako pozemkový spolek pečujeme o jednu z nejvýznamějších teplomilných lokalit na jižní Moravě se zastoupením mnoha chráněných a ohrožených druhů. Projekt nám pomůže v likvidaci invazních druhů, údržbě a podpoře stepních porostů i iniciálních stádií travinné vegetace v hádeckém lomu a pastvě. Díky projektu můžeme zpracovat dlouhodobý plán údržby celého námi zpravovaného území - téměř 0,5 km2

 

 

Podrobnosti o projektu naleznete na stránkách ČSOP.

Co máme na začátku prázdnin již za sebou...

Podstatnou součástí projektu je likvidace nežádoucích náletových a invazních rostlin. Zejména se jedná o topol kanadský, trnovník akát, netvařec křovištní a štědřenec odvislý. Tyto druhy mají silný vliv na celkové složení podrostu. Cílem zásahů je potlačit zastoupení těchto dřevin v lomu tak, aby zde byla podpořena obnova stepní vegetace. Na některých plochách s iniciálními stádii stepní vegetace (zastoupení několika zvláště chráněných a většího počtu ohrožených druhů) představují problém i borovice lesní. Jedná se o rychle expandující dřevinu, která v krátké době několika let nově vznikající stepní stanoviště zaroste. Vzhledem ke značné ekologické hodnotě těchto stanovišť bylo rozhodnuto o odstranění borových náletů, čímž budou podpořeny stepní druhy a listnaté dřeviny. Dále na programu je další podpora stepní vegetace – redukce křovin, sečení stepních porostů a také mulčování. Vzhledem ke zjištěnému pozitivnímu vlivu pastvy na šíření stepních druhů do ruderalizovaných ploch, je podstatnou součástí projektu i řízená pastva v lomu Džungle.

Na vytyčených cílech jsme již pěkně zapracovali. Začali jsme realizovat likvidaci výmladků topolu kanadského (Populus canadensis) v prostoru etážového lomu (2 ha) – ruční vytrhávání a výžin křovinořezem. Dále likvidaci štědřence převislého (Laburnum anagyroides) v lomu Džungle (0,6 ha) a redukci zmlazení borovice lesní (Pinus sylvestris) v etážovém lomu (0,1 ha). Likvidován byl i invazní druh turan roční (Erigeron annuus) v prostoru etážového lomu (2 ha).

 

 

 

 

 

Asi nejdůležitějším naším nástrojem je křovinořez. Uplatnil se již na 2 ha etážového lomu a při kosení nespasených travních porostů v lomu Džungle (0,6 ha).

 

 

 

 

 

Na spodním patře etážového lomu jsme již zamulčovali asi 0,5ha plochu. Mulčování senem ze stepních porostů je efektivní metoda postupného zvyšování biodiverzity v prostoru bývalého lomu. Mulčovací materiál samozřejmě pochází z těsného okolí.

 

V lomu Džungle (1,2 ha) od jara realizujeme řízenou pastvu stáda lam alpak a ovcí.

 

 

 

Pečlivě také připravujeme plán péče pro rozsáhlou oblast jižních Hádů, které dosud jakýkoliv podobný dokument chyběl.